Algemene voorwaarden Workshops Remco-Daniël Gielen Photography

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden Workshops Remco-Daniël Gielen Photography, hierna aan te duiden als: ‘Algemene Voorwaarden’ zijn van toepassing op elke Workshop van Remco-Daniël Gielen Photography.
 2. Een inschrijving voor een Workshop houdt tevens in het in zijn volledigheid aanvaarden van de Algemene Voorwaarden welke voorafgaand aan de inschrijving van de Workshop beschikbaar zijn op de website en waar op de pagina van de betreffende Workshop naar wordt verwezen.

 

Artikel 2: Inschrijving

 1. Inschrijving vindt plaats door het electronisch invullen en verzenden van het inschrijfformulier op de website van Remco-Daniël Gielen Photography door de cursist. Hiermee ontstaat een bindende overeenkomst tussen de cursist en Remco-Daniël Gielen Photography. Inschrijving kan ook mondeling per e-mail, per post of op andere wijze plaatsvinden.
 2. De inschrijvingen zijn persoonsgebonden en worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

 

Artikel 3: Kosten

 1. Voor inschrijving van de Workshop gelden de prijzen zoals die op het moment van inschrijving zijn vermeld op de website van Remco-Daniël Gielen Photography.
 2. De kosten van een Workshop zijn, tenzij anders vermeld, inclusief BTW.
 3. Na inschrijving voor de Workshop zendt Remco-Daniël Gielen Photography een factuur met betrekking tot de Workshop.
 4. Betaling van genoemde factuur dient door Remco-Daniël Gielen Photography te zijn ontvangen binnen 14 dagen na de factuurdatum en te allen tijde voorafgaand aan de Workshop. Dit laatste kan ertoe leiden dat Remco-Daniël Gielen Photography gerechtigd is om een kortere betalingstermijn te hanteren dan 14 dagen.
 5. Indien de cursist het workshopgeld niet tijdig heeft betaald, is de cursist van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling benodigd is. Tevens is de cursist zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de dag van algehele voldoening rente verschuldigd ter hoogte van 1% per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag. Daarbij geldt een gedeelte van een maand als een gehele maand.
 6. Kosten die voortvloeien uit het niet dan wel niet tijdig betalen van de openstaande factuur komen voor rekening van de deelnemer en kunnen op de deelnemer worden verhaald. Hieronder vallen onder meer maar niet uitsluitend alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso of rechtsbijstand. Bij niet tijdige betaling is Remco-Daniël Gielen Photography gerechtigd om EUR 7,50 administratiekosten in rekening te brengen.
 7. In het geval de kosten van de Workshop niet volledig en/of niet tijdig zijn voldaan, heeft de cursist geen recht op deelname aan de Workshop, zonder dat dit de cursist ontslaat van de verplichting om de kosten van de Workshop en eventuele bijkomende kosten alsnog te voldoen.

 

Artikel 4: Annulering door cursist

 1. Tot uiterlijk drie (3) weken voor de start van een Workshop is het mogelijk om kosteloos te annuleren. Reeds betaald workshopgeld zal worden gerestitueerd.
 2. Annulering dient schriftelijk plaats te vinden (waaronder begrepen e-mail).
 3. Het moment waarop Remco-Daniël Gielen Photography de annulering ontvangt is doorslaggevend. De annulering geldt pas als deze schriftelijk is bevestigd door Remco-Daniël Gielen Photography.
 4. Bij annulering op een termijn die korter is dan drie (3) weken voor de Workshop is het gehele workshopgeld verschuldigd en kan geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van eventueel reeds betaald workshopgeld.

 

Artikel 5: Annulering door Remco-Daniël Gielen Photography

 1. Remco-Daniël Gielen Photography heeft het recht om een Workshop te annuleren, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend in de volgende gevlalen: onvoldoende aanmeldingen (ter beoordeling aan Remco-Daniël Gielen Photography) ziekte, ongeschikte weersomstandigheden of andere omstandigheden.
 2. In het geval er reeds betaling heeft plaatsgevonden, zal dit bedrag worden terugbetaald.
 3. Remco-Daniël Gielen Photography heeft ten allen tijde het recht om zich voor de uitvoering van de Workshop door een docent of trainer te laten vervangen.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. Remco-Daniël Gielen Photography is niet aansprakelijk voor enige schade – van welke aard dan ook - die veroorzaakt is of verband houdt met deelname aan de Workshop of de annulering daarvan.

 

Artikel 7: Toepasselijk recht en bevoegde Rechtbank

 1. Op de rechtsbetrekking tussen de cursist en Remco-Daniël Gielen Photography is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter geldt als de bevoegde rechter.

 

Remco-Daniël Gielen Photography

KVK: 68160429

BTW: NL215202958B01

Download
2017-03-04-algemene-voorwaarden-workshop
Adobe Acrobat document 79.9 KB